قرن پانزدهم هجری

قرن پانزدهم هجری

۸۱-فرمان به مالک اشتر از امام علی علیه السّلام (اسپانیولی)

مترجم:گراسی یلاّ آنیس دائود

چ:۱، تهران:وزارت ارشاد اسلامی،
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۴)

۱۳۵۸ ش/۱۹۷۹ م

چ:۲، -، /۱۹۸۲ م

۴۰+۲ ص، پالتویی
۸۲-نظریة الحکم و الإدارة فی عهد الإمام علی علیه السّلام للأشتر

تألیف:سید عبد المحسن فضل اللّه‏[حسنی‏]

ط:۱، بیروت:دار التعارف، [۱۴۰۰ ق/۱۹۷۹ م‏]

ط:۲، -، [۱۴۰۴ ق‏]/۱۹۸۳ م.

۲۳۶ ص، وزیری.
۸۳-آئین جهانداری(۴-۱)

قرن چهاردهم هجری

قرن چهاردهم هجری

۳۷-ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:قرن ۱۴ هجری

مسجد اعظم قم:۱۱۰

۳۸-ترجمه عهد[نامه مالک‏]اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۰۱ ق

دانشگاه:۱۶/۳۷

۳۹-شرح عهد امیر المؤمنین علیه السّلام

ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر

نویسنده:میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی(م:۱۳۰۲ ق)

ذریعه:۱۳/۳۷۴

۴۰-نظم عهد مالک اشتر(ترکی)

ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر

مترجم:جلال الدین محمد[منشی‏]

استانبول:۱۳۰۴ ق/[۱۸۸۶ م‏]

قرن سیزدهم هجری

قرن سیزدهم هجری

۱۶- ترجمه عهد علی علیه السّلام با[مالک‏]اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: قرون دوازدهم و سیزدهم هجری
دانشگاه: ۱۷/۱۷۷

۱۷- ترجمه عهدنامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر
مترجم: محمد صادق مروزی وقایع نگار (قرن سیزدهم هجری)
بنام: فتحعلی شاه قاجار
منزوی:۳-۱۵۷۲، ملک:۲/۱۳۸، ملی:۱/۸-۱۵۷

۱۸- ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری
آستان قدس: ۱۴/۱۳۴

قرن دوازدهم هجری

قرن دوازدهم هجری

۱۱- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: عبد الواسع تونی‏[کاشانی‏](قرن دوازدهم هجری(

منزوی:1573، مجلس:6/15
۱۲- نظامنامه حکومت‏

شرح و تفسیر عهدنامه امیر مؤمنان علیه السّلام

نویسنده: محمد کاظم بن محمد فاضل مشهدی(زنده در 1107 ق(

به درخواست:اعتماد الدوله شاه قلی خان
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 216)

تصحیح: مهدی انصاری‏[قمی‏] چ:1، قم:انصاریان، 1373 ش

چ:2، -، 1375 ش

222 ص، وزیری

قرن یازدهم هجری

قرن یازدهم هجری

۷- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: میرزا علیرضا تجلّی بن کمال الدین حسین اردکانی شیرازی(م:1085 ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(1105-1077)

منزوی: 1573، گنج بخش:2/947،

دانشگاه: 9/15-1213

۸- تحفه سلیمانیّة
شرح نامه و دستور العملی که جناب مولای‏
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 215)

متقیان از برای مالک اشتر نخعی(ره)در حکومت مصر[در طی 60 مقاله‏]مرقوم فرموده‏اند. نویسنده:سید ماجد بن محمد حسینی بحرانی (زنده در:1097 ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(1105-1077)

قرن دهم هجری

قرن دهم هجری

۳- شرح عهدنامه علی علیه السّلام

شارح: نامعلوم

برای: ابو الفتح سلطان ابراهیم میرزا

تاریخ کتابت: قرن دهم هجری

مجلس: 21/9-128
۴- ترجمة عهد الإمام علی بن ابیطالب لمالک بن الأشتر(ترکی(

مترجم: نامعلوم

تاریخ کتابت: 968 ق

فهرس المخطوطات الترکیة العثمانیة:1/1-230
۵- ترجمه عهد حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جهت مالک اشتر نخعی

مترجم: محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری(1090-1017 ق(

تصحیح و تحقیق: اسماعیل چنگیزی اردهایی

قرن هشتم هجری

قرن هشتم هجری

۲- فرمان مالک اشتر

ترجمه: حسین بن محمد بن ابی الرضا حسینی علوی آوی (قرن هشتم هجری(

تاریخ ترجمه: 729 ق

برای: شرف الدوله تاج الاسلام علی فامنینی وزیر

خط: محمد بن سعد بن محمد نخجوانی (ابن ساوجی(

دیباچه: محمد تقی دانش پژوه

چ: 1، تهران: بنیاد نهج‏ البلاغه، 1359 ش/1401 ق.

100 ص، وزیری.

قرن اوّل تا هفتم هجری

قرن اوّل تا هفتم هجری

1- عهد امیر المؤمنین علیه السّلام الی مالک الاشتر النخعی حین ولاه مصر

راوی: ابو القاسم اصبغ بن نباته مجاشعی(از یاران مخصوص امیر المؤمنین علیه السّلام)

خط: یاقوت مستعصمی

تاریخ تحریر:680 ق

ذریعه: 15/3-362؛فهرست شیخ طوسی:9-88.رجال نجاشی:8، معجم رجال الحدیث:3/219، قاموس الرجال:2/3-162

فهرست کتابخانه خدیویّه مصر:2/165

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مقاله