خیر خواهی

۱۲) منْ أَسْرَعَ إِلَى ٱلنَّاسِ بِمٰا يَكْرَهُونَ قٰالُوا فِيهِ مٰا لا يَعْلَمُونَ.(حکمت۳۴)

آن كه با زبان هرچه خواست بر مردم تاخت، آنان نيز دربارة او هرچه خواهند، بافت.