زبان خردمند

۱۴) لسٰانُ ٱلْعٰاقِلِ وَرٰاءَ قَلْبِهِ، وَ قَلْبُ ٱلْأَحْمَقِ وَرٰاءَ لِسٰانِهِ.(حکمت۳۹)

زبان عاقل در سنگر قلب اوست و قلب نابخرد در پشت زبانش.