هشداردهنده یعنی مژده دهنده

۲۲) مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.(حکمت۵۶)

آن كه تو را هشدار دهد، چونان كسى است كه تو را مژده دهد.