مواظب زبانتان باشید

۲۳) ٱللِّسانُ سَبُعٌ، إِنْ خُلِّىَ عَنْهُ عَقَرَ.(حکمت۵۷)

زبان درندهاى است، اگر رهايش كنى، بدرد.