ازنااهلان حاجت مخواه

۲۵) فَوْتُ ٱلْحٰاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهٰا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهٰا.(حکمت۶۳)

از دست شدن خواستهها، آسانتر از خواستن از نااهلان است.