قرن هشتم هجری

۲- فرمان مالک اشتر

ترجمه: حسین بن محمد بن ابی الرضا حسینی علوی آوی (قرن هشتم هجری(

تاریخ ترجمه: ۷۲۹ ق

برای: شرف الدوله تاج الاسلام علی فامنینی وزیر

خط: محمد بن سعد بن محمد نخجوانی (ابن ساوجی(

دیباچه: محمد تقی دانش پژوه

چ: ۱، تهران: بنیاد نهج‏ البلاغه، ۱۳۵۹ ش/۱۴۰۱ ق.

۱۰۰ ص، وزیری.

مؤلفین مشار: ۲/۸۶۰-۸۵۹، فرمان مالک اشتر: ۲-۵۰ فهرست میکروفیلم‏های دانشگاه:۲/۱۴۱
- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: حسین بن محمد حسینی علوی آوی (قرن هشتم هجری(

تصحیح: دکتر محمود عابدی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۴)

قم: بنیاد بین المللی نهج‏ البلاغه، ۱۳۸۲ ش ۱۷۴ ص، رقعی