قرن یازدهم هجری

۷- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: میرزا علیرضا تجلّی بن کمال الدین حسین اردکانی شیرازی(م:۱۰۸۵ ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(۱۱۰۵-۱۰۷۷)

منزوی: ۱۵۷۳، گنج بخش:۲/۹۴۷،

دانشگاه: ۹/۱۵-۱۲۱۳

۸- تحفه سلیمانیّة
شرح نامه و دستور العملی که جناب مولای‏
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۵)

متقیان از برای مالک اشتر نخعی(ره)در حکومت مصر[در طی ۶۰ مقاله‏]مرقوم فرموده‏اند. نویسنده:سید ماجد بن محمد حسینی بحرانی (زنده در:۱۰۹۷ ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(۱۱۰۵-۱۰۷۷)

خط: میرزا آقا کمره‌‏ای

به اهتمام: حاج میر محمد صادق.

طهران:۱۳۰۱ ق/[۱۲۶۲ ش‏[

۲۶۴ ص، جیبی، سنگی(همراه با ترجمه رساله علم نفس خواجه نصیر الدین طوسی از صفحه ۲۶۵ تا ۳۰۴)

ذریعه:۳/۲-۴۴۱، ۱۳/۳۷۴ مشار:۱/۲-۸۰۱، مؤلفین مشار: ۵/۱۶۷، منزوی:۱۵۶۰، مجلس:۱۳/۷-۱۲۶، نشریه نسخه‏های خطی:۳/۱۵۹، ادبیات:۱/۸۷، مجلس:۲۴/۵-۳۳۴.

۹- شرح عهدنامه مالک اشتر

نویسنده: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی(م:۱۱۱۶ ق(

تألیف: ۱۰۹۴ ق

تحقیق و تصحیح: بنیاد نهج البلاغه

ذریعه:۴/۱۱۹، ۱۳/۳۷۴، ۱۴/۱۲۹، مجلس:۱۴/۱-۱۴۰، ۲۱/۸-۱۲۷، منزوی:۱۵۷۳، سپه سالار:۲/۶-۱۴، ۳/۲-۴۲۱، ملی:۵/۱-۳۷۰، گلپایگانی(جدید):۴۵۹، مستدرکات اعیان الشیعه: ۳/۲۳۱ الکواکب المنتشره:۲-۳۷۱

۱۰- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

سلوک ولاة العدل، آداب الولاة

ترجمه: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی(۱۱۱۰-۱۰۳۷ ق(

ترجمه: ۱۰۹۵ ق

ذریعه: ۴/۱۱۹، ۱۲/۲۲۷، ۱۴/۱۱۶، منزوی:۷-۱۵۱۶، کشف الحجب و الاستار:۱۲۰، مجلس:۱۰/۱۰-۵۰۹، مرعشی:۱/۶-۲۱۵، دانشگاه:۵/۲۳-۱۲۱۹، سپه سالار: ۳/۴۲۰، ملی:۴/۳۴، الهیات:۱/۷۱۲، فهرست مشترک پاکستان:۴/۱۰-۲۲۰۹، گوهرشاد:۳/۱۳۸۰
- رساله آداب سلوک حاکم با رعیت

ترجمه: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی

به کوشش: سید مهدی رجایی

چ:۱، قم:کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، ۱۴۱۲ ق

۲۹ ص، وزیری

در ضمن کتاب بیست و پنج رساله فارسی از صفحات ۱۳۳ تا ۱۷۹ به انضمام نامه امام علی علیه السّلام به عثمان بن حنیف و نامه امام صادق به عبد اللّه نجاشی و نصایح حضرت خضر به منصور دوانیقی، به چاپ رسیده است.