قرن دوازدهم هجری

۱۱- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: عبد الواسع تونی‏[کاشانی‏](قرن دوازدهم هجری(

منزوی:۱۵۷۳، مجلس:۶/۱۵
۱۲- نظامنامه حکومت‏

شرح و تفسیر عهدنامه امیر مؤمنان علیه السّلام

نویسنده: محمد کاظم بن محمد فاضل مشهدی(زنده در ۱۱۰۷ ق(

به درخواست:اعتماد الدوله شاه قلی خان
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۶)

تصحیح: مهدی انصاری‏[قمی‏] چ:۱، قم:انصاریان، ۱۳۷۳ ش

چ:۲، -، ۱۳۷۵ ش

۲۲۲ ص، وزیری

ذریعه: ۱۴/۱۴۴، آستان قدس:(رحلی)۵/۷-۴۶، آستان قدس:۵/۸-۷۷، الفبائی آستان قدس:۵۷۵، منزوی: ۱۵۷۴، ملی:۱/۲-۱۹۱، دانشگاه:۵/۷۲۲، نشریه نسخه‏های خطی:۵/۸۲۲.

در فهرست دانشگاه تهران:۱۶/۷۱۷ نویسنده این کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضی مشهدی ذکر شده و در فهرست شهرستانها:۶۴۸ نویسنده این کتاب بنام:محمد ناظم مشهدی ذکر شده و در فهرست مجلس:۳۸/۴۰۷ نویسنده این کتاب بنام محمد جعفر بن فاضل مشهدی ذکر شده و در فهرست مرکز احیاء میراث اسلامی نویسنده این کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدی ذکر شده که همگی اشتباه است.

در فهرست ملی:۱/۲-۱۹۱ نویسنده این کتاب از علمای قرن سیزدهم هجری دانسته شده که اشتباه است.

البته در حقیقت فهرست‏نویسان اشتباهی مرتکب نشده‏اند بلکه اشتباه از کاتبان یا اشخاص دیگری است.مقدمه نسخه کتابخانه مجلس(فهرست:۳۸/۴۰۷)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقایسه شد تقریبا ۱۰% مشترک و بقیه مطالب فرق داشت فرق اصلی عبارت است از اینکه کتاب در سال ۱۱۰۶ ق ترجمه و به شاه سلطان حسین صفوی که به مشهد مشرف گردیده اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن فاضل مشهدی(سال کتابت ۱۲۹۴ ق)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

مقدمه نسخه کتابخانه دانشگاه(فهرست: ۱۶/۷۱۷)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقایسه شد تقریبا ۹۰%مشترک بود یکی از فرقهایی که داشت عبارت است از اینکه کتاب در سال ۱۱۰۶ ق ترجمه و به عماد الدوله محمد مؤمن خان ایشیک آقاسی باشی اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضی مشهدی(سال کتابت ندارد)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

نسخه شماره...مرکز احیاء میراث اسلامی که در سال ۱۱۱۰ ق ترجمه و به جانی خان بیکلر بیکی کل خراسان اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدی(سال کتابت ندارد)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

پس معلوم می‏شود شخص یا اشخاصی به سبب نیّاتی که بر ما پوشیده است دست به این کار فرهنگی!؟ زده‏اند، البته حدّاقل این است که این پنج نفر یعنی مترجم اصلی و چهار مترجم بدلی بعدی با یکدیگر نسبت نزدیک داشته یا اینکه حد اکثر برادر یکدیگر بوده‏اند و اللّه عالم.

۱۳- تحفه علویه سلیمانیه

مترجم: نامعلوم
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۷)

ترجمه: ۱۱۰۱ق

برای: شاه سلیمان صفوی(م:۱۱۰۶ ق)

فیضیّه:۲/۳-۲۲.

۱۴- ترجمه عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر

مترجم: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی اصفهانی(۱۱۲۷-۱۰۷۰ ق(

ترجمه: ۱۱۱۵ ق

برای: شاه سلطان حسین صفوی(۱۱۰۵-۱۰۳۵ ق) ملی:۶/۱۳۹، منزوی:۳/۱۵۷۲، ملک:۲/۱۳۸، دانشگاه: ۷/۸-۲۷۱۷

۱۵- نصایح الملوک و آداب السلوک

نویسنده: شریف ابو الحسن بن محمد طاهر فتونی عاملی اصفهانی غروی(م:۱۱۳۸ ق(

تألیف: ۱۱۱۸ ق

دارای یک مقدمه و پنج باب

برای شاه سلطان حسین صفوی

تصحیح و تحقیق: سید محسن دین پرور

منزوی:۱۷۰۵، سپه سالار:۲/۴-۳۳، ۵/۶-۷۱۵، ذریعه: ۱۳/۳۷۳، ۱۴/۱۱۳، ۲۴/۱۷۱، فهرست نسخه‏‌های خطی کتابخانه دانشکده حقوق:۲۱۸