بدعت گذاری در دین علت کشته شدن خلیفه

مالک اشتر را از شورشيان برضد عثمان و فرمانده معترضان کوفي دانسته­اند، حتي بعضي نام وي را جزء قاتلان عثمان ذکر کرده­اند.[۱۵] ابن شبه نميري در تاريخ مدينه المنوره نقل­هاي متضادي در خصوص اقدامات مالک در محاصره عثمان آورده است. براساس يکي از اين روايت­ها، مالک مي­خواست عثمان را از بند محاصره شورشيان برهاند. براساس روايتي ديگر، مالک مانع از عملي شدن اقدامات صفيه جهت پراکنده کردن محاصره کنندگان گرديد.[۱۶] حضور مالک در جريان محاصره خانه عثمان مسلّم است. برطبق برخي نقل­ها، وي مخالف به­کارگيري خشونت برضد خليفه بود،[۱۷] ولي شواهد و قرائن ديگر حاکي از رضايت مالک از کشته شدن خليفه به دليل بدعت­گذاري در دين است. مالک در خطبه خويش براي مردم کوفه دربارة عثمان گفت: «پس از آن مردي به خلافت رسيد که کتاب خدا را پشت سرانداخت... ما نابودي او را بر نابودي دين و دنياي خود ترجيح داديم».[۱۸] در شعر مالک در هنگام مبارزه با محمدبن روضه نيز به اين موضوع اشاره شده است.[۱۹]

 


۱۵- ابن سعد واقدي، فتوح الشام، جلد ۳، صفحه  ۷۳؛ نصربن مزاحم، پيشين، صفحات  ۸ – ۹۷؛ نورالله شوشتري، پيشين، صفحه  ۲۸۴؛ ابن عساکر دمشقي، التاريخ الكبير (بي­جا، روضه الشام، ۱۳۲۹ق)، جلد ۹، قسمت ۳، صفحه  ۳۹۹.
۱۶- ابوزيد عمر بن شبه نميري، تاريخ المدينه المنوره، (بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق) جلد ۳، صفحات  ۱۳۱۱ – ۱۳۱۳.
۱۷- طبري، پيشين، جلد ۶، صفحات ۷ – ۲۲۵۶؛ ابن عساکر دمشقي، پيشين، جلد ۲۹، صفحات  ۵ – ۴۰۴.
۱۸- شيخ مفيد، الجمل او النصر في حرب البصره، (قم، مکتبة الداوري، بي­تا) صفحات  ۸ – ۱۳۷.
۱۹- منقري، پيشين، صفحه  ۲۴۳.