بسم الله الرحمن الرحیم 

نگاهی به زندگانی مترجم ومفسر بزرگ نهج البلاغه

شخصیت استاد معظم، حضرت آیة الله سیدجمال­الدین دین پرور بین اندیشمندان، و مردم  شناخته شده است، وعلاوه بر این در خارج از کشور خصوصاً اکثر علما و اندیشمندان  اُردو زبان ایشان را می­شناسند.